មនុស្សស្រីអាចធ្វើបានលើសពីការនិយាយអំពីការរួមភេទ!

សរសេរដោយ៖ កើត-អួរជែល ចន្រា្ទ, អ្នកសារព័ត៌មាន,​ ស្រ្តីនិយម, យ៉ូហ្គី (អ្នកហាត់យ៉ូហ្គាខ្ជាប់ខ្ជួន),​ ភរិយា និងម្តាយ បកប្រែជាភាសាខ្មែរដោយ៖ បុណ្យ រចនា និង អេង សុខា យើងសង្កេតឃើញថាខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះភាគច្រើនមានការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិនិងសេរីភាពស្មើរគ្នារវាងស្រ្តីនិងបុរសបើប្រៀបធៀបទៅ​នឹង​កាលពី​អតីតកាល។ ស្រ្តីមានដោយបើកចំហរអំពីការរួមភេទនោះទេដូចបុរសដែរ។ ក៏ប៉ុន្តែ តើស្រ្តីដឹងថាពួកគេ​​មាន​សិទ្ធិ​ទទួលបានភាពសុខស្រួលនៅក្នុងការរួមភេទដូចជាមនុស្សប្រុសដែរនោះ? ប្រាកដណាស់​ ថា​ស្ត្រីនិងបុរសមិនអាច​ទទួលបា