Harrison Butcher x Sinwattana | ทำความรู้จักช่องทางซื้อหุ้นนอกตลาด แบบที่ ก.ล.ต. รับรอง

หากเราอยากเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และไม่ลงแรงตั้งบริษัทเอง อีกทางเลือกหนึ่งก็คือการร่วมถือหุ้นในบริษัทที่นำหุ้นมาเสนอขายให้คนทั่วไป ซึ่งรูปแบบที่คุ้นเคยกันดี ก็คือการซื้อหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรือการซื้อหุ้น IPO แล้วเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยรูปแบบนี้จะเป็นหุ้นของบริษัทที่ธุรกิจผ่านการเติบโตมาแล้วหลายปี หรือในบางกรณีอาจเริ่มเกิดสภาวะอิ่มตัวในอุตสาหกรรมบ้างแล้ว อย่างไรก็ดี มูลค่าหรือ value ของกิจการจะเพิ่มขึ้นในอัตราสูงในช่วงที่ธุรกิจอยู่ในแนวโน้มกำลังเติบโตได้ดี ซึ่งผ

อยากรู้ไหมว่าเนื้อโคแต่ละมาตรฐานต่างกันยังไง ?

อย่างที่รู้ๆ กันว่าคนไทยเพิ่งจะเริ่มนิยมกินเนื้อโคกันมากขึ้นไม่กี่ปีมานี้เองทั้งๆ ที่มีการเลี้ยงโค กันมาอย่างยาวนาน แต่ก็เป็นการเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งซะมากกว่าการเลี้ยงเพื่อให้ได้เนื้อคุณภาพ ดีเหมือนเนื้อที่นำเข้าจากต่างประเทศ เราเพิ่งเริ่มรู้จักการเลี้ยงแบบโคขุน (Grained-fed) ไม่ถึง 50 ปี เพิ่งเริ่มรู้จักการปรับกลิ่นและรสชาติเนื้อ เริ่มรู้จักการคัดเลือกสายพันธ์ การควบคุม น้ำหนักและอายุ ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อคุณภาพเนื้อทั้งสิ้น เมื่อยังควบคุมปัจจัยไม่ได้จึงทำให้เนื้อ ที่ได้ยังไม่เ