ทำไมประเทศสิงคโปร์จึงได้ให้ความสำคัญกับคณิตศาสตร์

กระทรวงศึกษาธิการประเทศสิงคโปร์ได้กล่าวไว้ว่า “ การเรียนคณิตศาสตร์เป็นสื่อกลางที่ดีที่สุดที่ช่วยสร้างให้มีกระบวนการคิดบนหลักการที่ถูกต้อง เชื่อมโยงความสัมพันธ์ การวิเคราะห์ และ ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นสิ่งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ต้องให้ทักษะเหล่านี้ตัดตัวไปกับนักเรียนของเรา เพื่อให้เขานำสิ่งนี้มาใช้ได้เต็มประสิทธิภาพและเรียนรู้ตลอดเวลา ” ประวัติการพัฒนาการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์เป็นเกาะเล็กๆ ในกลุ่มอาเซียน ที่ไม่ได้มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่มากมาย แต่เมืองนี้กล

ทฤษฏีหลักสำคัญกับหลักสูตรคณิตศาสตร์สิงคโปร์

ผลจากการศึกษาที่ผ่านมาทำให้คณฺิตศาสตร์สิงคโปร์ (Singapore Math) เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกด้วยหลักการและวิธีการสอนที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ทางสหรัฐอเมริกา สหราชอนาจักรและมากกว่า 15 ประเทศ จึงได้นำการเรียนคณิตศาสตร์แบบสิงคโปร์ไปใช้ในโรงเรียนอย่างแพร่หลาย จุดมุ่งหมายหลักของการเรียนคณิตศาสตร์สิงคโปร์จะเน้นสร้างทักษะการแก้ปัญหาเป็นสำคัญ ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีศึกษาวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรล้วนอ้างอิงจากทฤษฎีและงานวิจัยหลายชิ้น ทฤษฏีหลักสำคัญที่ได้นำมาประยุกต์ใช้ดังนี้ หลักการ