ຮາກແຂ້ວທຽມ - by VDH

ຢ່າງທີ່ຫລາຍຄົນຮູ້ກັນດີຢູ່ແລ້ວວ່າ"ຮາກແຂ້ວທຽມ"ຄືອຂ້ວປອມແບບຖາວອນຊະນິດໜື່ງ ທ່ານໝໍຈະໃຊ້ເພື່ອທົດແທນແຂ້ວແທ້ໃນບໍລິເວນທີ່ສູນເສຍໄປເພື່ອຊ່ວຍຄົງປະສິດທິພາບໃນການບົດຄ້ຽວ ມີຄວາມສວຍງາມ ແຕ່ທີ່ສພຄັນຄືຊ່ວຍປ້ອງກັນການລະລາຍໂຕຂອງກະດູກໃນອານາຄົດໄດ້ ຊື່ງແຕກຕ່າງຈາກແຂ້ວປອມຊະນິດອື່ນໆ ທັ້ງນີ້ການລະລາຍໂຕຂອງກະດູກເກີດຂື້ນຈາກການຖອນແຂ້ວເຫລັ້ມນັ້ນໆອອກໄປ ເປັນໄລຍະເວລາຫລາຍກວ່າ10ປີໂດຍບໍ່ໄດ້ໃສ່ແຂ້ວປອມທົດແທນ ກະດູກຈະເກີດການລະລາຍໂຕ ໃນບາງເຄສຈື່ງຕ້ອງທຳການປູກກະດູກເພື່ອເສີມກະດູກໃຫ້ໜາຂື້ນກ່ອນການຝັງຮາກທຽມເພື່ອການຮັກສາທີ່ສົມບູນ