• NRRUPR

นักศึกษาและศิษย์เก่า ราชภัฏโคราช ผลการศึกษายอดเยี่ยมรับเข็มเกียรติยศ บุคคลดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ฯ

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำนักศึกษา เข้าร่วมพิธี มอบรางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษาบุคคลและองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาวิทยาลัย โดยมี ดร.ชายฉัตร บุญญานุสิทธิ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ควบคุมดูแลการเข้ารับรางวัล ซึ่งนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับพิจารณาคัดเลือก ให้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 

ประเภทที่ 1 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 รางวัล เข็มเกียรติยศ และประกาศนียบัตร จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวศิลประภา แก้วขันตี สาขาวิชาชีววิทยา

ประเภทที่ 2 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมชั้นวิทยาศาสตรบัณทิต รางวัลเข็มเกียรติยศ และประกาศนียบัตร จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1. นางสาวทัศนีย์ พานิชย์ สาขาวิชาเคมี 2. นางสาวสุทธิดา หมอยา สาขาวิชาชีววิทยา 3. นางสาวนฤมล เต่าทอง สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 4. นางสาวสุนิษา ประจันทร์กลาง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5. นางสาวปิยะพร แซ่ลิ้ม สาขาวิชาสถิติประยุกต์

 

พิธีมอบรางวัลครั้งนี้ฯ จัดโดย มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้นิสิต นักศึกษา ได้เกิดความตั้งใจในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างจิตสำนึกต่อการให้ความสำคัญ ทางวิทยาศาสตร์ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสังคมและประเทศในอนาคต

 

 

3 views