• NRRUPR

ราชภัฏโคราช จับมือ อ.ครบุรี และ อบต.โคกกระชาย MOU บูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ การบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ วัดอุดมทุ่งสว่าง บ้านโคกกระชาย ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย และคณาจารย์จากคณะต่าง ๆ ลงนามร่วมกับ นายวิจิตร กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรี และนายเฉลิม ยศกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

 

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ทั้ง 3 ฝ่าย ประสานความร่วมมือกัน โดยมีข้อตกลง ที่จะดำเนินโครงการงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานวิจัย และบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในการเผยแพร่ผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนแก้ปัญหา และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ซึ่งบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือฉบับนี้ มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

 

 

2 views