• NRRUPR

ราชภัฏโคราช ลดการใช้กระดาษเน้นใช้โปรแกรม e-Document

 

เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม 2562 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิสก์ (e-Document) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 27.05.01 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรมการอบรมได้จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ การเริ่มใช้งานโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การฝึกปฏิบัติงานเริ่มใช้งานโปรแกรม และการทดลองใช้งานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย วิทยากรโดย นายประเสริฐ สุดชดา เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ บริษัท คอมเซิร์ฟสยาม จำกัด และคณะ

 

การจัดโครงการอบรมครั้งนี้ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานราชการ ที่มีการจัดตั้งคณะ สำนัก สถาบัน และหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งการประสานงานหลัก คือ การจัดทำเป็นหนังสือราชการ บันทึกข้อความ การออกเลขหนังสือ ทำให้ปริมาณงานด้านสารบรรณมีเอกสารจำนวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาด้านการรับ-ส่ง จัดเก็บเอกสาร การสืบค้น และการทำลายประกอบกับมหาวิทยาลัยมีนโยบายลดใช้กระดาษ และได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด ในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เป็นโปรแกรมเพื่อรองรับการรับ-ส่งเอกสารราชการต่าง ๆ จึงจัดโครงการอบรมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ ให้รู้จักการใช้โปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ ที่จะมาช่วยจัดการรับ-ส่งเอกสาร ลดการใช้กระดาษ ประหยัดเวลา และบุคลากร เพื่อให้การดำเนินงาน ด้านสารบรรณมีความรวดเร็ว และเกิดประสิิทธิภาพสูงสุด

 

 

2 views