• NRRUPR

NRRU ต้อนรับคณะกรรมการและรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปี 61

 

เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการและเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 13 ท่าน ซึ่งกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้จัดให้มีการสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้นำชุมชน ศิษย์เก่า บุคลากรสายสนับสนุน (ตัวแทนจากคณะ/สำนัก/สถาบัน) ตัวแทนนักศึกษาและอาจารย์นักวิจัย การตรวจสอบหลักฐาน สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้รับผิดชอบ รายองค์ประกอบลักษณะพิชญพิจารณ์

 

พร้อมกันนี้ได้มีการสรุปผลการประเมิน และมอบนโยบายการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ โดย กองประกันคุณภาพการศึกษา จะส่งแบบฟอร์มการจัดทำให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลปรากฎว่ามหาวิทยาลัย ได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวชี้เท่ากับ 4.58 อยู่ในระดับดีมาก และในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจกันดำเนินกิจกรรมให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

 

 

2 views